lunes, 14 de diciembre de 2009

Ajuts d'ACC1Ó

Posem a la seva disposició els ajuts per a les Empresas que encara están oberts, la data limit de les poques que queden es final d´aquest 2009. Si voleu estar puntualment informats dels ajuts, subscriviu-vos a l'ACC1Ó informa. Convocatòries obertes: ICF-COPCA (tancament 31/12/09), ICF-CIDEM (tancament 31/12/09), Beques a la xarxa exterior (tancament 08/01/10) i Crèdit Innovació (convocatòria de 09/12/09 a 15/10/10).

PER A L'EMPRESA

Internacionalització

Internacionalització/Línia ICF inversió exterior_2009 Última actualització: 14 d’abril de 2009

a.Ajuts a la internacionalització Línia ICF-COPCA

Objectiu:

Préstec a llarg termini per finançar inversions directes a l’exterior, principalment la part d’actius fixos.

Beneficiaris:


Empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis. Facturació 2008 ≥100.000 €, o volum exportació ≥60.000 €. - Projectes que aportin valor tant per a l’empresa com per al conjunt de l’economia catalana - Tenir una vida mínima de 2 anys, bé l’empresa sol·licitant o l’empresa matriu, en el cas de que es tracti d’un grup empresarial. - Experiència comercial en el país de destinació de la inversió. - Que l’empresa sigui sòlida i que el projecte d'inversió sigui viable, a criteri de l’ICF.

Tipologia projectes i despeses subvencionables:

Podran ser objecte de finançament les inversions en actius fixos de qualsevol tipus: materials, immaterials i financers.

Condicions dels préstecs:

a) Import de l’operació: mínim de 300.000 euros, màxim de 5.000.000 euros, fins al 80% de la inversió a realitzar.
b)Termini amortització: en funció projecte, amb un màxim de 12 anys, inclosos, si s’escau, 2 anys de carència d’amortització del principal.
c) Disposicions: El préstec es disposarà contra presentació dels justificants corresponents a l’ICF, de les inversions fetes a l’exterior, excepte per al finançament de circulant. Una vegada formalitzada l’operació, l’empresa disposarà d’un període de fins a 24 mesos per portar a terme la inversió i disposar totalment del préstec, segons s’acordi.
d) Interès: EURIBOR, més un diferencial entre 1,75% i 2,75% a determinar segons projecte i solvència del prestatari. L’interès es carregarà i revisarà periòdicament, segons s’acordi.

Despeses subvencionables: equivalent al 4% del nominal, que es restarà del capital a tornar.

Observacions:

L’empresa podrà tramitar la sol·licitud de préstec i bonificació d’interessos a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Termini:

31 de desembre de 2009 o fins exhauriment de pressupost.

Més informació:

www.acc10.cat/ajuts2009 info@acc10.cat 902 62 77 88

Innovació tecnològica

Internacionalització/ICF-CIDEM_2009
Última actualització: 15 de juny de 2009 Finançament R+D+i

a. Línia ICF-CIDEM de finançament de projectes de recerca, desenvolupament, innovació i modernització industrial

Objectiu:


Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament tecnològic, la innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Beneficiaris:

Empreses amb seu social o operativa a Catalunya, que realitzin projectes d’inversió a Catalunya. A criteri de l’ICF, l’empresa ha de ser sòlida i el projecte d’inversió viable. A criteri del CIDEM, el projecte ha de ser de recerca, desenvolupament, innovació, modernització tecnològica o industrialització de projectes de R+D+i.

Tipologia projectes i despeses subvencionables:

Tipus 1: Projectes de recerca (adquisició de nous coneixements per desenvolupar nous productes), projectes de desenvolupament (adquisició o ús de coneixements i tècniques existents per a l’elaboració o millora de dissenys de productes, processos o serveis) o bé projectes d’innovació (realització d’activitats sistemàtiques per obtenir avantatges competitius mitjançant la incorporació de novetats tecnològiques). Despeses subvencionables: les associades al projecte de R+D+i, com ara personal propi i col·laboracions externes, l’adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat a l’activitat de R+D+i així com subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.
Tipus 2: Inversions en modernització tecnològica industrial: Incorporació de noves tecnologies dins de l’empresa dirigides a la introducció de productes o processos nous o tecnològicament millorats. Despeses subvencionables: Actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, en l’àmbit industrial, de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, reducció de costos, etc.).
Tipus 3: Inversions en industrialització de projectes d’R+D+i. Inversions vinculades a la industrialització dels resultats de projectes d’R+D+i ja realitzats anteriorment, per a la seva posterior explotació comercial. Despeses subvencionables: Actius de materials per realitzar presèries industrials, instal·lacions o equips de laboratori necessaris i dedicats exclusivament a les activitats d’R+D+i, els equips industrials i maquinària vinculada al procés d’industrialització, les inversions en tecnologies relacionades amb el disseny o la fabricació de nous productes o millora d’aquests i les despeses de personal propi o de col·laboracions externes associades a l’activitat d’industrialització del projecte. Es consideraran també objecte de finançament, per tots els tipus de projecte: - Necessitats directes de circulant necessàries per al desenvolupament del projecte d’inversió fins a un màxim del 30% de l’import del préstec.

Condicions dels préstecs de l’ICF:

a) Import: la quantia màxima de finançament no podrà excedir del 80% de la inversió a realitzar, IVA exclòs. L’import mínim de les operacions s’estableix en 300.000 euros i l’import màxim per beneficiari no podrà ser superior a 5.000.000 d’euros. En el cas de requerir un finançament superior a 5.000.000 d’euros, podrà formalitzar-se el préstec per un import superior, però el límit de la línia (i l’ajut del CIDEM) sols computarà l’import de 5.000.000 d’euros. A consideració de l’ICF, es podrà sindicar el préstec amb una o diverses entitats financeres, de comú acord amb el beneficiari, i segons l’import i el risc de l’operació.
b) Termini: el termini d’amortització es fixarà d’acord amb les característiques del projecte finançat, amb un límit màxim de 12 anys, inclosos fins a 2 anys de carència d’amortització de principal.
c) Disposicions: el préstec es disposarà contra presentació dels justificants corresponents a l’ICF i en el termini màxim de 12 mesos des de la data de formalització del préstec. S’entén per justificants les factures definitives, certificats d’obra, informes d’auditoria que certifiquin l’activació en el balanç de l’empresa de despeses fetes en recerca. Alhora s’acceptaran inversions fetes per l’empresa fins a 6 mesos abans de la data de sol·licitud. Internacionalització/ICF-CIDEM_2009 Última actualització: 15 de juny de 2009 Finançament R+D+i
d) Interès: el tipus d’interès dels préstecs objecte d’aquest conveni serà l’Euribor, més un diferencial entre 1,75% i 2,75% a determinar segons projecte i solvència del prestatari. Aquest diferencial podrà ser revisat per adequar-lo a la situació del mercat. L’interès es carregarà i revisarà periòdicament segons s’acordi. Aquest tipus d’interès podrà ser diferent a l’indicat anteriorment en el cas que l’operació compti amb la garantia d’Avalis de Catalunya, SGR.
e) Interès de demora: l’interès es calcularà afegint fins a 6 punts percentuals al tipus d’interès vigent de l’operació en cada moment.
f) Comissió d’obertura: en el moment de la formalització del contracte de préstec es farà efectiva una comissió única d’obertura de fins al 0,50% del nominal del préstec.
g) Amortització: el préstec s’amortitzarà per terminis vençuts. En cas d’amortització anticipada, parcial o total, durant els 2 primers anys de vida del préstec, s’aplicarà una comissió sobre l’import amortitzat del 4%. En el cas d’amortització parcial, aquesta haurà de ser, com a mínim del 10% de l’import formalitzat del préstec.
h) Garanties: les garanties de l’operació seran les considerades com suficients a criteri de l’ICF. Garantiran el principal, interessos de demora, despeses d’execució i qualsevulla altra que es derivi del préstec atorgat per l’Institut. i) Despeses: les despeses que, per intervenció de fedatari públic, registres, etc., es derivin d’aquestes operacions seran per compte del prestatari.

Característiques de l’ajut:

Aportació d’un ajut equivalent al 4% de l’import del préstec efectivament disposat. L’abonament d’aquest es farà en un sol pagament una vegada se n’hagi disposat en la seva totalitat.

Observacions:

La sol·licitud de préstec i bonificació d’interessos s’ha de tramitar a través de l’Institut Català de Finances (ICF). Línia d’ajuts regulada pel reglament de Mínimis.

Termini:

Del 13 de juny de 2009 al 31 de desembre de 2009 o fins exhauriment de pressupost.

Més informació:

www.acc10.cat/ajuts2009 info@acc10.cat 902 62 77 88 Finançament R+D+i

b. Crèdit Innovació

Objectiu:

Línia de préstecs mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

Beneficiaris:

Empreses establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir. Entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, establertes a Catalunya o que s’hi vulguin establir.

Tipologia projectes i despeses finançables :

Tipologia dels projectes

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació. Consulteu les definicions de R+D+i a l’apartat d’observacions.

Condicions dels préstecs de la línia de finançament :


Tipus d’interès: 1,75%. Import: mínim de 100.000 euros i màxim de 900.000 euros. La quantia màxima de finançament no podrà excedir del 75% del pressupost acceptat del projecte (IVA exclòs). Termini: màxim de 10 anys. Carència d’amortització: fins a 2 anys. Desemborsament: el 100% en el moment de la formalització. Garanties: les requerides per l’entitat financera. Comissions: sense comissions.

Despeses finançables:

Despeses que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte en els conceptes següents: Les despeses associades al projecte de R+D+i, com ara personal propi i col·laboracions externes, l’adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat a l’activitat d'R+D+i així com subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació. Els actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, a nivell industrial, de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, reducció de costos, etc.). L’adquisició de materials per realitzar pre-sèries industrials, instal·lacions o equips de laboratori necessaris i dedicats exclusivament a les activitats d’R+D+i, els equips industrials i maquinària vinculada al procés d’industrialització, les inversions en tecnologies relacionades amb el disseny o la fabricació de nous productes o millora d’aquests i les despeses de personal propi o de col·laboracions externes associades a l’activitat d’industrialització del projecte.

Observacions:

Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb data posterior al 8 de juny del 2009 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 3 anys a partir de la data de sol·licitud, existint la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini. Definicions R+D+i
1. Recerca industrial: activitats destinades a l’adquisició de nou coneixement, explorant la possible aplicació de noves tecnologies en la generació de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes complexos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació genèrica d’una determinada tecnologia o aplicació d’una tecnologia.
2. Desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, Finançament/Credit_Innovacio _2009 Última actualització: 2 de desembre de 2009 De febrer de febrer Finançament/Credit_Innovacio _2009 Última actualització: 2 de desembre de 2009 Finançament R+D+i d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’altre tipus, amb vista a l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l’elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials. S’inclou així mateix el desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan el prototip sigui per necessitat el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació. ACC1Ó determinarà la despesa finançable a considerar en aquests casos. Són també finançables la producció i assaig experimentals de productes, processos i serveis, sempre que no puguin emprar-se o transformar-se de tal forma que aquests productes, processos i serveis es poguessin utilitzar en aplicacions industrials o per a fins comercials. No s’inclouen dins del concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores.
3. Innovació: projectes que tenen com a objectiu desmarcar-se de la competència buscant noves formes de fer les coses, noves funcionalitats i usos per als productes. Més concretament, es considera innovació en producte la introducció d’un bé o servei que és nou o significativament millorat respecte a les seves característiques o usos. Això inclou millores significatives en especificacions tècniques, components i materials, informàtica integrada, facilitat d’us o altres característiques funcionals. Es considera innovació en procés la introducció d’un nou, o significativament millorat, procés de producció o de subministrament. Això inclou canvis significatius en tècniques, maquinària i/o programes informàtics. Reviseu la normativa complerta.

Termini:

Des del 9 de desembre de 2009 fins al 15 d’octubre de 2010 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Més informació:

www.acc10.cat/ajuts2009 info@acc10.cat 902 62 77 88
Entitats financeres col·laboradores: La Caixa, Caixa Catalunya, Banc Sabadell, BBVA, BSCH

BEQUES Relació Ajuts

Ajuts a la internacionalització Internacionalització/BXE_2009

a.Beques a la xarxa exterior d’ACC1Ó de formació en internacionalització empresarial 2010-2011

Objectiu:

Beques d’investigació de mercats i d’accions per a la internacionalització empresarial de personal qualificat en els àmbits de gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització, mitjançant la realització de pràctiques als centres de promoció de negocis d’ACC1Ó, que permetin a joves universitaris complementar la seva formació. Persones que compleixin els requisits següents en la data en què acaba el termini d’inscripció (08/01/2010):

a) Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
b) Estar empadronat/ada a Catalunya amb una antiguitat de més d’un any.
c) Titulació universitària superior o títol propi de caire superior (extensió del pla d’estudis d’un mínim de quatre anys) relacionat amb el comerç internacional.
d) Haver nascut l’any 1980 o posteriorment.
e) No haver gaudit d’una altra beca de característiques similars.
f) Tenir coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.
g) Tenir coneixements d’anglès avançats.
h) Tenir coneixements de francès, alemany i/o xinès, en funció de la destinació.

Durada i tramitació:

Durada:


La durada de la beca s’estableix en dotze mesos, des de l'1 de juny de 2010 al 31 de maig de 2011.

Dotació i nombre de beques:

Cada beca estarà dotada amb una quantitat que oscil·larà entre els 20.000 i 33.000 euros anuals bruts. La dotació que correspon a cada destinació es fixarà en la resolució d’adjudicació. El nombre de beques, per tant, estarà en funció de la dotació individual de cadascuna d’aquestes, amb un màxim de 27 places.

Sol·licituds:

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar amb els impresos normalitzats disponibles a la web www.acc10.cat. El formulari s’haurà de presentar per registre d’entrada i, addicionalment, s’haurà de trametre per correu electrònic a l’adreça beques@acc10.cat dins del termini establert per presentar les sol·licituds. Reviseu la normativa complerta publicada al DOGC núm. 5494 per consultar la documentació a adjuntar, el procediment de selecció dels aspirants, etc.

Observacions:

Les comunicacions relatives a les llistes d'admesos/es i d'exclosos/es, els resultats de les proves, els horaris de les entrevistes, el calendari del procés de formació i qualsevol altra informació es faran públiques a la web www.acc10.cat.

Termini de presentació de les sol·licituds:

Del 30 d’octubre de 2009 fins el 8 de gener de 2010.

Més informació:

www.acc10.cat/ajuts2009 info@acc10.cat 902 62 77 88
Última actualització: 29 d’octubre de 2009

Fuente: www.gencat.cat

viernes, 4 de diciembre de 2009

Tengo un Contrato Indefinido, Eventual, Por Obra... ¿Cuales Son Mis Derechos?

Hay que tener en cuenta las condiciones laborales, la retribución y las posibles indemnizaciones de cada tipo de contrato


Variedad de contratos

Un contrato de trabajo, según Daniel Patricio Jiménez, autor del libro 'Manual de Recursos Humanos', es 'aquel pacto o acuerdo entre trabajador y empresario, en virtud del cual el trabajador se compromete, de manera voluntaria, a la realización o prestación de determinados servicios, por cuenta del empresario y dentro de su ámbito de organización y dirección, a cambio de una retribución'. Otro experto de reconocido prestigio en el ámbito de los recursos humanos, Hans Fiedrich, matiza que las indicaciones del empresario no tienen por qué seguirse "en el caso de que exijan prestaciones punibles, que sean dañinas para la salud o deshonestas, o si sobrepasan ampliamente la norma general".

En el mercado laboral español existe una gran variedad de contratos de trabajo, desde el indefinido ordinario a los contratos de relevo, pasando por los de interinidad o los de formación, todos ellos con sus peculiares características:

1. Contrato indefinido ordinario:

Es aquél que permite la prestación de un trabajo retribuido por tiempo indefinido. Este tipo de relación laboral es la que supone para el trabajador una mayor estabilidad en el empleo, y le proporciona una mayor seguridad de cara a su futuro. Salvo que en el convenio colectivo se diga lo contrario, el período de prueba no puede superar los seis meses para técnicos titulados, los tres meses en el caso de las empresas de menos de 25 trabajadores, y los dos meses para el resto de trabajadores.

¿Qué ocurre si la empresa quiere prescindir del trabajador, o bien éste quiere dejar el trabajo? En ambos casos, tanto una como otro deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de 15 días. Atendiendo a la causa de la extinción del contrato, el trabajador tendrá derecho o no a indemnización. En cuanto a la retribución, se aplicará lo que pacten libremente entre sí empresa y empleado, teniendo como condiciones mínimas las que establezca el convenio colectivo.

2. Contrato a tiempo parcial:

Con este contrato, el trabajador presta sus servicios durante un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año. El cómputo de horas debe ser inferior al que se determina para la jornada a tiempo completo en el convenio colectivo. Se trata de una modalidad que puede ser muy adecuada para personas que, por sus circunstancias personales o familiares, no tienen posibilidad de realizar un trabajo a tiempo completo.

En el contrato debe figurar el número de horas de trabajo al día, a la semana, al mes o al año, así como su distribución horaria y su concentración mensual, semanal y diaria. El período de prueba no debe ser superior a seis meses para los técnicos titulados; a tres meses para los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores, y a dos meses para el resto de los trabajadores. La duración del contrato puede ser por tiempo indefinido o temporal, esto es, por duración determinada.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán hacer horas extraordinarias salvo las debidas a causa de fuerza mayor, pero sí pueden pactarse entre empresario y trabajador la realización de horas complementarias. En el pacto, debe recogerse el número máximo de horas complementarias que debe realizar el trabajador, que no podrán superar el 15% de la jornada establecida en el contrato de trabajo. Por convenio colectivo podrá establecerse, sin embargo, otro porcentaje pero en ningún caso podrá superar el 60%.

La extinción del contrato de trabajo por expiración del plazo convenido, dará derecho al trabajador a percibir una indemnización por importe de 8 días de salario por cada año de contrato, salvo que por convenio colectivo se pacte una indemnización mayor.

3. Contratos formativos en prácticas:

La principal ventaja que tiene para el trabajador este tipo de contrato es que le permite realizar un trabajo retribuido que le proporciona una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios. Ningún trabajador puede ser contratado en prácticas en la misma o distinta empresa durante más de dos años, basándose en la misma titulación. Debe estar en posesión de título universitario, de formación profesional o título oficialmente reconocido que le habilite para el ejercicio profesional, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde su obtención.

La duración del contrato no puede ser inferior a seis meses ni superior a dos años. Aquí se tendrán en cuenta los períodos en los que el trabajador ha sido contratado en prácticas en otras empresas. Podrán efectuarse dos prórrogas por una duración de como mínimo 6 meses cada una, hasta alcanzar el tope máximo de su duración, salvo que se disponga otra cosa en convenio.

Un tema importante, que conviene tener claro, es el de la retribución. Ésta nunca podrá ser inferior al 60% del salario fijado en el convenio para un trabajador que desempeñe el mismo puesto de trabajo o equivalente, durante el primer año de contrato (y al 75% el segundo año).

4. Contrato para la formación:

Su objetivo principal es que el trabajador consiga la formación teórica y práctica necesaria para poder realizar de forma adecuada un oficio, o desempeñar un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación. Asimismo, debe dedicarse a la formación teórica del trabajador un mínimo del 15% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Pueden acogerse a esta modalidad de contrato los mayores de 16 años y menores de 21 años que carezcan de la titulación requerida para realizar un contrato en prácticas. No obstante, este límite de edad no se aplicará en los llamados "contratos de inserción", realizados con los siguientes grupos de trabajadores: desempleados minusválidos; extranjeros durante los dos primeros años de la vigencia de su permiso de trabajo; desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral; desempleados en situación de exclusión social, y desempleados que se incorporen a programas de escuelas taller, de oficios y talleres de empleo.

La duración mínima del contrato será de seis meses, y la máxima de dos años, aunque por convenio colectivo se podrán establecer otras duraciones atendiendo a las características del oficio o del puesto de trabajo a desempeñar, y a los requerimientos formativos del mismo. No obstante, la duración mínima no podrá ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

5. Contrato de interinidad:

En ocasiones, las empresas tienen necesidad de cubrir la plaza de un trabajador (por baja o excedencia) con derecho a reserva del puesto de trabajo, o de un determinado puesto mientras dure el proceso de selección. En estas circunstancias se utiliza el contrato de interinidad.

El período de prueba no debe superar los seis meses para los técnicos titulados, los tres meses para los trabajadores en empresas de menos de 25 trabajadores, y los dos meses para el resto de trabajadores. La duración del contrato será la del tiempo que dure el derecho de reserva del puesto de trabajo. En el caso de cobertura de puesto de trabajo en los periodos de selección, la duración del contrato coincidirá con el tiempo que dure la selección o promoción, con un máximo de tres meses.

6. El contrato por obra o servicio:

Se trata de un tipo de contrato cuyo objetivo es realizar una obra o prestar un servicio cuya duración está limitada en el tiempo, aunque no se sabe con certeza el número exacto de días, semanas o meses que puede durar.

Los convenios colectivos determinarán qué trabajos o tareas, dentro de la actividad normal de la empresa, podrán cubrirse con contratos de estas características. La extinción del contrato de trabajo dará lugar en estos casos a una indemnización por importe de ocho días de salario por cada año de servicio, salvo que se determine una indemnización mayor por convenio colectivo.

7. Contrato eventual por circunstancias de la producción:

Su objetivo es atender las exigencias circunstanciales que se pueden presentar en una empresa, como por ejemplo la acumulación de tareas o el exceso de pedidos. El convenio colectivo del sector suele determinar las actividades en las que se podrán contratar trabajadores eventuales.

Lo más habitual es que la duración de este tipo de contrato sea como máximo de seis meses dentro de un período de 12 meses contados a partir del inicio de la relación laboral. Si se celebra por una duración inferior a la legalmente establecida, el contrato podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por una sola vez hasta alcanzar el tiempo de duración máxima del mismo. Si superado este plazo el trabajador continuara prestando sus servicios para la empresa, su relación laboral pasará a ser de carácter indefinido.

La extinción del contrato dará lugar a una indemnización por importe de ocho días de salario por cada año de servicio, salvo que se determine una indemnización mayor por convenio colectivo.

8. Contrato para el fomento de la contratación indefinida

Se trata de un contrato que pretende facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados, y de aquellos que prestan sus servicios con contratos temporales. La duración del contrato es por tiempo indefinido.

El trabajador desempleado habrá de estar comprendido en alguno de los siguientes colectivos:
Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años.
Mujeres desempleadas, cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante seis o más meses.
Desempleados mayores de 45 años.
Desempleados perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que reste un año o más de percepción en el momento de la contratación.
Mujeres desempleadas inscritas durante doce o más meses en la oficina de empleo, que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha de alumbramiento.
Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y el despido sea declarado improcedente, la cuantía de la indemnización que tendrá derecho a percibir el trabajador será de 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferior a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades (frente a los 45 días de salario por año de trabajo con el límite de 42 mensualidades que percibirían en el mismo caso los trabajadores con contrato indefinido ordinario)

9. Contrato de relevo:

El objetivo de este tipo de contrato es la sustitución de empleados que acceden de forma parcial a la jubilación. ¿Qué se entiende por jubilación parcial? Aquélla que es solicitada después de los 60 años y antes de los 65, y que se compatibiliza con el trabajo a tiempo parcial, vinculándose a la existencia de un contrato de relevo realizado con un trabajador desempleado.

En este período el trabajador sustituido compatibilizará el cobro de la parte proporcional de la pensión de jubilación y del salario que corresponda a su trabajo a tiempo parcial. Este contrato podrá celebrarse a jornada completa o parcial. En cualquier caso, el número de horas de trabajo deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de la jornada acordada por el trabajador sustituido y que, a su vez, deberá estar comprendida entre un 30% y 70%. El horario de trabajo del trabajador que releva, podrá completar el del trabajador sustituido o realizarse de forma simultánea.

Es importante tener en cuenta otro punto: el puesto de trabajo del trabajador sustituido y el que releva podrá ser el mismo o similar, esto es, que implique la realización de tareas correspondientes al mismo nivel profesional o una categoría equivalente.

10. Contrato para trabajadores inválidos

Se trata de un tipo de contrato que busca fomentar el empleo de trabajadores minusválidos que tengan una disminución de la capacidad de, al menos, un 33%. Este trabajador deberá estar inscrito en el registro correspondiente de la oficina de empleo.

El período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados y para los demás trabajadores; de dos meses en empresas de más de 25 trabajadores, y de tres meses en las de menos de 25. La duración del contrato será por tiempo indefinido, y a jornada completa.

VIA - consumer.es